Colorfull nails respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

(Persoons)gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Colorfull nails.
  • je ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
  • foto’s van je nagels kunnen worden gebruikt op de website/blog van Colorfull nails, op Social Media en in een fotoalbum voor in de nagelstudio.

Derden
Colorfull nails verstrekt je (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je (persoons)gegevens verwerken in opdracht van Colorfull nails, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je (persoons)gegevens.


Bewaartermijn

Colorfull nails verwerkt en bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 3 maanden na je laatste bezoek aan de nagelstudio of tot het moment dat je verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Colorfull nails opnieuw om toestemming.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse van Colorfull nails kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Colorfull nails zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door Colorfull nails en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Colorfull nails een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@colorfull-nails.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pas-poortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Colorfull nails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons